ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายละเอียด :

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น นายพรชัย สุวรรณอัมพร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในประเด็น (๑) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (๔) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๕) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (๖) การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยนาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน